Разликата между анализа и оценката на

Разлика между анализ и оценка

Анализът и оценката се прилагат в много области на дейност. Без тях, нито едно научно изследване. Как тези важни понятия се различават един от друг? Нека се опитаме да разберем.

Съдържание на статията

  • Определение
  • Сравнение
  • Заключения Topinfoweb.com. en

Определение

Анализ е обратният метод на синтеза, състоящ се от психическо или реално разделяне на цялото, усложнено в прости елементи; изчерпателен, подробен преглед, проучване на факти, инцидент или феномен.

е процесът на установяване на значението на действие, обект или феномен, определящ параметрите му по качествен и количествен начин. на съдържанието ↑

Сравнение

Всяко научно изследване започва с анализ. Всеки обект или процес се подразделя на прости елементи, които позволяват задълбочено проучване на неговата същност. Познавайки частите, ще познаем цялото. Анализът може да бъде например математически, химически, финансови, граматически, медицински. Анализът ни позволява да извлечем общо заключение от частните заключения.

Анализът предхожда оценката. Оценката е логичната следваща стъпка след анализа. Оценката помага да се установи значението на явлението, неговото съответствие с определени норми. Оценката се извършва чрез качествени (добри, лоши, печеливши, нерентабилни) и количествени (според определена скала) параметри.Благодарение на оценката се формира концепцията за характеристиките на обекта. След задълбочена оценка обикновено се взема решение. Оценката ви позволява да сравните няколко от анализираните обекти. Също така, въз основа на данните от един анализ, могат да се направят няколко различни оценки. Оценката обикновено е по-лесна за разбиране, но обикновено е относителна, изразява субективното мнение на някого. Например, в медицината, въз основа на тестове, извършени от лаборант асистент, няколко лекари могат да диагностицират и заключенията на експертите най-вероятно ще се различават един от друг.

към съдържанието ↑

Заключения Topinfoweb.com. ru

Оценката е последният етап от анализа, който обикновено води до решение.

  1. Анализът проверява обекта или феномена за съответствие с определени параметри, оценката прави изводи от резултатите.
  2. Анализ - най-обективната, оценката - субективна, относителна, променлива във времето. Въз основа на същия анализ могат да се дадат различни оценки на ситуацията, като се извличат различни заключения един от друг.
  3. Оценяването ви позволява да сравнявате няколко анализирани обекта помежду си.